Jak posługiwać się Aprobatami Technicznymi?

 

SPIS TREŚCI PORADNIKA

WSTĘP

ZAKRES OPRACOWANIA

POSTĘPOWANIE APROBACYJNE

JEDNOSTKI APROBUJĄCE

TREŚĆ APROBAT TECHNICZNYCH

JAK CZYTAĆ APROBATY TECHNICZNE

PIERWSZE STRONY APROBAT TECHNICZNYCH

PRZYKŁADOWE ZAPISY W APROBATACH TECHNICZNYCH

KONSEKWENCJE BRAKU ZNAJOMOŚCI TREŚCI APROBAT TECHNICZNYCH

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

NOTA DLA PREWENTYSTY

BIBLIOGRAFIA

 

WSTĘP

W tym poradniku napiszę słów kilka, jak posługiwać się Aprobatami Technicznymi, by stosować wyroby budowlane lub wykonywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami stosowania.

Myślę, że poradnik będzie przydatny zarówno dla strażaków służb kontrolno-rozpoznawczych, projektantów, jak i wykonawców na budowie, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

Zacznijmy jednak od definicji, a więc odpowiedzi na pytanie: co to jest Aprobata Techniczna? Z pomocą przychodzi nam Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) [1], zgodnie z którą Aprobata Techniczna to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy [1] aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego:

  1. mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych;
  2. wykazem wyrobów budowlanych, nieobjętych mandatami Komisji Europejskiej, dla których możliwe jest ustanowienie aprobaty technicznej, który może określić, w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na wniosek jednostki organizacyjnej upoważnionej do wydawania aprobat technicznych (do tej pory nie wydano takiego rozporządzenia).

 

Może zastanawiasz się, dlaczego napisałem ten poradnik? Wydaje się, że to przecież nic prostszego – bierzemy do ręki Aprobatę, czytamy i już. Niestety już pierwszy etap bywa bardzo trudny, gdyż często samo zdobycie Aprobaty nastręcza dużych problemów. Moim zdaniem powinno się je otrzymywać wraz z wyrobem przy jego zakupie, ale to tylko teoria. Możemy oczywiście próbować znaleźć Aprobatę w Internecie, ale nie wszyscy producenci zamieszczają je na swoich stronach www lub tylko stronę tytułową, a to zdecydowanie za mało. Jeśli już uda nam się ta sztuka i zdobędziemy kompletną Aprobatę – przechodzimy do punktu kolejnego– czytania dokumentu. Zwykle Aprobaty są bardzo obszerne, ale tylko uważna lektura całego dokumentu może zaowocować prawidłowym wykonawstwem. Z pomocą przyjdzie oczywiście spis treści…

Zagadnienia formalno-prawne wydawania Aprobat Technicznych opisałem na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania [2], które te zagadnienia reguluje.

Zachęcam do zapoznania się z treścią poradnika.

Strony: 1 2

Spiritual Consultant