Jak opracować wykonalne procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia?

SPIS TREŚCI PORADNIKA

WSTĘP

ZAKRES OPRACOWANIA

PARAMETRY MAJĄCE WPŁYW NA KSZTAŁT PROCEDUR

RODZAJ (PRZEZNACZENIE) OBIEKTU

ZASTOSOWANE W OBIEKCIE INSTALACJE I URZĄDZENIA

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI OBIEKTU

OBECNOŚĆ W OBIEKCIE SŁUŻB OCHRONY

USYTUOWANIE OBIEKTU

PORA DOBY

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW W OBIEKCIE I ICH STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

KTO MOŻE OPRACOWAĆ SPOSOBY POSTĘPOWANIA

JAK ZAPOZNAĆ ZE SPOSOBAMI POSTĘPOWANIA

INNE PRZEPISY WYMAGAJĄCE OPRACOWANIA PROCEDUR

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

NOTA DLA PREWENTYSTY

 

WSTĘP

Wielokrotnie słyszymy lub czytamy o pożarach i innych zdarzeniach brzemiennych w skutkach, które powstały nawet w obiektach dobrze zabezpieczonych i wyposażonych w kosztowne instalacje.

Dlaczego dochodzi do tragedii?
Bo najsłabszym ogniwem ochrony przeciwpożarowej jest człowiek.

Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe nie obronią budynku, jeśli zawiodą procedury uwzględniające ich obecność w obiekcie. By skutki niekorzystnych zdarzeń zminimalizować należy opracować sposoby postępowania adekwatne do zastosowanych zabezpieczeń i kilku innych parametrów opisanych w niniejszym poradniku.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej [1] zobowiązuje właścicieli, zarządców i użytkowników wszystkich obiektów do opracowania sposobów postępowania – taki obowiązek wynika wprost z art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

(…)

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.”

Dla niektórych obiektów należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która również powinna zawierać wymagane sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) [4]).

I tyle mówią przepisy…

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej [1] wskazuje wprawdzie w art. 9, że „kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa”,

ale na tym „podpowiedzi” się kończą…

Mam nadzieję, że ten poradnik będzie pomocny przy realizacji obowiązków opisanych na wcześniejszej stronie, a sposoby postępowania sporządzone zgodnie z zawartymi w nim podpowiedziami przyniosą bezpieczeństwo ludziom i satysfakcję ich autorom.

Strony: 1 2 3

Spiritual Consultant